O nama

Odgovornim načinom poslovanja Fortenova grupa kontinuirano doprinosi očuvanju i zaštiti okoliša

O nama

Društvena odgovornost

U Fortenova grupi je prisutna stalna briga o zaštiti prirode i okoliša te zajednici u koju kontinuirano ulažemo. Svjesni da je naš poslovni napredak vezan uz dobrobit zajednice u kojoj poslujemo, ulaganje u razvoj i unapredenje kvalitete života smatramo sastavnim dijelom našeg društveno odgovornog poslovanja.

Ulaganjem u sportske, kulturne, obrazovne, humanitarne i ostale društveno odgovorne projekte uspostavljamo zdrave odnose u našoj kompaniji i u našoj zajednici

Zamolba za donacije

Sustav upravljanja zaštitom okoliša

Fortenova grupa d.d. svoju politiku temelji na organiziranom upravljanju sustavima prema nacelima održivog razvoja i izvrsnosti. Zaštita okoliša predstavlja znacajan segment integriranih sustava upravljanja Fortenova grupe i dio je svih strateških odluka i poslovnih procesa. Cvrsti okolišni stup održivosti u Fortenova grupi shvacamo kao civilizacijsko polazište koje zajedno s društvenim i ekonomskim podrucjem djelovanja odgovorno promovira koncept održivog razvoja.

Prepoznajemo utjecaj svojih djelatnosti, proizvoda i usluga na okoliš i sustavno ih nadziremo. Pri tom je naš gospodarski razvoj neraskidivo povezan s profesionalnim i odgovornim odnosom prema zaštiti okoliša. Sustavno upravljanje okolišem i energetskom ucinkovitosti usmjereno je na 2 osnovne strateške odrednice:

  • trajno poboljšavanje vrijednosti okoliša i energetske ucinkovitosti
  • sprjecavanje i smanjivanje svih vrsta onecišcenja u neposrednom, širem i globalnom okruženju

Danas 21 kompanija Fortenova grupe ima uspostavljen sustav upravljanja okolišem certificiran medunarodnom normom ISO 14001, pet kompanija ima uveden sustav upravljanja energetskom ucinkovitosti i certifikat ISO 50001 dok, takoder, pet kompanija ima komplementaran sustav upravljanja zdravljem i sigurnošcu na radu i certifikat OHSAS 18001. Profesionalna zaštita okoliša donosi pozitivne rezultate i stalna poboljšanja koja se potvrduju realizacijom kratkorocnih i dugorocnih ciljeva i programa tj.

  • smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje (smanjenje nastajanja otpada, potrošnja sirovina, vode i energenata po jedinici proizvodnje ili prodaje)
  • povecanje sigurnosti i povecanje razina znanja, svijesti i odgovornosti svih zaposlenik

Poslovi inženjeringa zaštite okoliša

Osnovni poslovi Inženjeringa zaštite okoliša Fortenova grupe odnose se na uskladivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima u zaštiti okoliša i prirode, sustavnom gospodarenju neopasnim i opasnim otpadom, kontrolom emisija u vodu, zrak i tlo, pracenjem uporabe izvora i energeneta, sprjecavanjem nastajanja onecišcenja ali i adekvatnom reakcijom u slucaju dogadanja izvanrednih situacija. Izuzetno je znacajan razvoj i jacanje izobrazbe i svijesti u zaštiti okoliša, razmjena komunikacija i znanja kako unutar grupe tako i izvan. Razvijamo profesionalne unutarnje i vanjske provjere sustava, razvijamo suradnju s najboljim suradnickim tvrtkama i dobavljacima s podrucja zaštite okoliša. Osobna odgovornost, pojedinacna znanja i iskustvo svakog zaposlenika neophodna su karika u ocuvanju cvrstoce lanca naše uspješnosti. Vodimo sustavnu brigu o prirodi i okolišu ne samo unutar granica organizacijskih jedinica Fortenova grupe vec nastojimo utjecati pozitivnim primjerima prema svim kupcima, zainteresiranim stranama i šire a u svrhu ostvarenja zajednickog cilja ZAŠTITE I OCUVANJA PRIRODE I OKOLIŠA!

Naše kompanije